SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software Kodyaz Development Resources
Development resources, articles, tutorials, code samples and tools and downloads for ASP.Net, SQL Server, R Script, Windows, Windows Phone, AWS, SAP HANA and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.
Install SQL Server 2019
download SQL Server 2019
download SQL Server 2017
download SQL Server 2016
download SQL Server 2014Yukon ile gelen T-SQL Yenilikleri
T-SQL Window Fonksiyonları (Window Functions)


SQL Server 2005 (Yukon) ile gelen T-SQL yeniliklerinden bir kısmını da Window fonksiyonları (Window Table Functions) oluşturmaktadır.

Window fonksiyonları sql sorgusu ile elde edilen sonuç setini her fonksiyonun kendi karakterine göre parçalara ayırarak yine bu parçalara kendi fonksiyonlarına göre değer üretirler. Bu değerler SELECT listesinde veya ORDER BY sıralama kriterleri içinde kullanılabilirler.
Ancak bu fonksiyonlar (window functions) WHERE cümleciği içinde kullanılamazlar. Çünkü window fonksiyonlarının uygulanacağı kayıt setini SELECT sorgusu üzerindeki WHERE bölümündeki koşullar belirler.

Window fonksiyonları kullanılırken OVER anahtarı ile kayıt setinin parçalara bölünmesi sağlanır.

Yukon yani SQL Server 2005 Beta 2 ile iki tip window fonksiyonu tanımlanmıştır.

Bunlar Ranking Window Functions ve Aggregate Window Functions 'tır. Kısaca Ranking Window Functions, kayıt seti içinde derecelendirme fonksiyonlarıdır. Bunlar:

ROW_NUMBER
RANK
DENSE_RANK
ve
NTILE fonksiyonlarıdır.

Ranking (derecelendirme) Window Functions non-deterministic fonksiyonlardır. Yukarıdaki fonksiyonlar kayıt setinin karakteristiğine göre OVER cümleciği ile bölümlendirildiğinde aynı değerleri döndürebilirler.

ROW_NUMBER


ROW_NUMBER fonksiyonu kayıt setinin herbir bölümüne atamak üzere 1 'den başlayarak sıralı giden bir sayı üretir.

Örneklemek gerekirse aşağıdaki SELECT cümlesi çalıştırıldığında,

SELECT
 ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Substring(Ad,1,1)) SiraNo,
 Substring(Ad,1,1) ilk_harf,
 Ad
FROM Adlar

elde edilecek sonuç şöyledir.

SQL Row_Number fonksiyonu

Örnekteki SELECT ifadesinde Adlar tablosundaki tüm değerler seçilmiş ve bu değerler OVER anahtarından sonra gelen ORDER BY içindeki kritere göre (yani ad kolonundaki metin değerin ilk harfi) bölümlendirilmiş. Bu kriteri ayrıca SELECT listesi içinde bir ilk_harf kolon ismi ile görüntüledik. ROW_NUMBER fonksiyonunun bu sıralamaya göre bigint tipinde 1'den başlayarak sıralı değerler ürettiğini görebilirsiniz.

ROW_NUMBER fonksiyonunun söz dizimi aşağıdaki gibidir.

ROW_NUMBER ( ) OVER ( [ < partition_by_clause > ] < order_by_clause > )

İkinci bir örnek olarak aşağıdaki SELECT cümleciğiniz verebiliriz. Burada ROW_NUMBER fonksiyonu GROUP BY içinde de kullanılmıştır.

SELECT
 ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Substring(Ad,1,1)) SiraNo,
 Substring(Ad,1,1) ilk_harf,
 Ad
FROM Adlar
ORDER BY
 ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Len(Ad))

Sorgu içinde SQL Server Row_Number fonksiyonu kullanımı

Şimdi de sayfalama yaptığımızı varsayalım. Her sayfada 5 kayıt göstermek üzere 2. sayfadaki kayıtlarımızı seçeceğimiz SELECT ifadesini yazmaya çalışalım.

Önce parametrelerimizi tanımlayalım ve örneğimiz için 2. sayfa ve her sayfada 5 kayıt için gerekli değerleri parametrelerimize atayalım.

Bir Common Table Expressions (CTE) oluşturarak bu görüntü içinde ROW_NUMBER kullanarak kayıtlarımızı sıralayabiliriz. Ve Common Table Expression (CTE) ardından gelen SELECT ifadesinin koşul bölümünde ikinci sayfada yeralacak 6 ve 10 dahil bu iki sayı arasında numaralandırılmış kayıtları seçebiliriz.

DECLARE @SayfaNo int, @SayfadakiKayit int
SELECT @SayfaNo = 2, @SayfadakiKayit = 5;

WITH AlfabetikAdListesiCTE
AS
(
 SELECT
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Ad) SiraNo,
  Ad
 FROM Adlar
)
SELECT
 SiraNo - @SayfadakiKayit,
 Ad
FROM AlfabetikAdListesiCTE
WHERE
 SiraNo BETWEEN (@SayfaNo - 1) * @SayfadakiKayit + 1 AND @SayfadakiKayit * @SayfaNo

İkinci sayfamız aşağıdaki kayıtlardan oluştu.

SQL CTE ve Row_Number örneğiRANK ve DENSE_RANK


RANK fonksiyonu ile bölümlendirilmiş kayıt setindeki her bir bölüme bir rank numarası verilir. Bu kayıt setinde alt bölüm içindeki her kayıt aynı rank numarasına sahiptir. Bu numaralandırma yine 1'den başlar. Ancak ROW_NUMBER fonksiyonunda olduğu gibi ardarda gelen bir sıralandırma ile gitmek zorunda değildir. Bir bölüm içinde birden fazla kayıt varsa rank numaralarında atlamalar olacaktır.

Örneğin;

SELECT
 RANK() OVER (ORDER BY Substring(ad,1,1)) RankNo,
 Substring(Ad,1,1) ilk_harf,
 Ad
FROM Adlar

sorgusunun sonucu aşağıdaki gibidir.

SQL Server Rank fonksiyonu sorgu içinde kullanımı

Eğer herbir bölümlendirilmiş kısma ardarda sıralı bir numaralandırma uygulanması isteniyorsa DENSE_RANK fonksiyonu kullanılmalıdır.

SELECT
 DENSE_RANK() OVER (ORDER BY Substring(ad,1,1)) RankNo,
 Substring(Ad,1,1) ilk_harf,
 Ad
FROM Adlar

SQL Server Dense_Rank fonksiyonuSQL NTILE Fonksiyonu


NTILE fonksiyonu SELECT ifadenizde WHERE koşuluna uyan kayıtları OVER ve ORDER BY ile belirtilen sıralamaya göre dizilmiş şekilde sizin parametre olarak geçeceğiniz bir sayıya bölerek her bölüme bir sıra numarası verir.

NTILE fonksiyonunun söz dizimi diğer Window Functions (Row_Number, Rank, Dense_Rank) sözdizimlerinden farklıdır.

NTILE (integer_expression) OVER ( [ < partition_by_clause > ] < order_by_clause > )

Burada integer_expression pozitif bir tam sayı olmalıdır. Örneğin SELECT ifadeniz size 40 kayıt döndürsün. NTILE fonksiyonuna da 5 parametresini geçtiniz. Bu durumda ilk 8 kayıt için bölüm numarası olarak 1, ikinci sekiz kayıt için bölüm numarası 2 olacak ve son 8 kayıt için de 5 bölüm numarası olacaktır.

Örneklerimiz için kullandığımız tabloya dönersek,

SELECT
 NTILE(5) OVER (ORDER BY Ad) TileNo,
 Ad
FROM Adlar

sorgusu sonucunda aşağıdaki sonucu elde ettiğimizi görebilirsiniz. Modüler bölünme sonucunda artan değerler ilk gruptan başlayarak sıra ile her gruba 1 kayıt sayısı daha eklenerek dağıtılır.

13 = 3 + 3 + 3 + 2 + 2

SQL NTile fonksiyonu ile sorgu çekmek


Related SQL Resources

SQL Server Articles

SQL Server 2012

SQL Server Tools

SQL Blog

MS SQL Server Forums

Copyright © 2004 - 2020 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems