SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software Kodyaz Development Resources
Development resources, articles, tutorials, code samples and tools and downloads for ASP.Net, SQL Server, R Script, Windows, Windows Phone, AWS, SAP HANA and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.
Win FREE BOOK
from Kodyaz

ERP - Enterprise Resource Planning


Büyüme ve gelişme çabaları sonucu giderek karmaşıklaşan bilgi akışlarının yönetilmesinin güçleşmesi, rekabetin zorlaması, teknolojinin giderek sınırlarına dayanması gibi olgular, iş dünyasını zorunlu olarak farklı çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Teknoloji boyutundaki otomasyon çalışmalarının üretim tezgahlarından taşarak, masa üstü ofis otomasyonuna kadar her alana girmesi, yönetim boyutunda ise yeni stratejiler, kalite ve verimlilik çalışmalarının giderek yoğunlaşması bu çözüm arayışlarına örnek olarak verilebilir.

ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri de bu çözüm arayışları içerisinde, ancak çok daha geniş boyutlu bir çerçeveden ele alınmalıdır. Kalite yönetimi, lojistik yönetimi, mali işler yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, otomasyon yönetimi, bilgi kaynakları yönetimi, karar destek sistemleri yönetimi vb. birbirinden çok farklı disiplinlerden aynı anda yararlanmak zorunda olan ERP sistemleri, oldukça iddialı hedeflerin temsilcisidirler.

Doğaldır ki bu kadar iddialı hedeflere yönelmiş ERP sistemlerinde başarı kadar, başarısızlığın da yankıları büyük olacaktır. Nitekim yakın zamana kadar sektördeki gündemi, ERP sistemlerinin uygulamaya alınmasında karşılaşılan başarısızlıklar oluşturuyordu. Oysa burada önemli olan konu, sistemlerin başarı ya da başarısızlığının konuşulmaya başlanmasından önce, sistemleri bir bütün olarak tanıyabiliyor olmamızdır. Peki, bunu ne kadar yapabiliyoruz?

Sektörümüzde bugüne kadar ERP sistemleri üzerine çok şeyler yazıldı, çizildi. Ancak bunların çoğunun kavramsal düzeyde, MRP - MRP II - ERP tarihçesinden, ERP sistemlerini yeni satın alan firmaların heyecanlı beyanatlarından ve ERP gibi büyük sistemlere bütçeleri yetmeyen şirketlerin sıkıntılı serzenişlerinden ileriye geçtiği söylenemez.

İşte bu yazıda ERP sistemlerinin disiplinlerarası yapısını ve nasıl iddialı hedeflere sahip olduklarını, farklı bir yöntemle bakacağız. Sonuçta SCM (Supply Chain Management - Tedarik Zinciri Yönetimi), CRM (Customer Relationship Management - Müşteri İlişkileri Yönetimi) vb. daha güncel ve detay çözümleri anlamanın bir yolunun da, öncelikle ERP sistemlerini tanımaktan geçtiği mukakkaktır.

ERP sistemlerinin hedefi:

Günümüzün önemli yönetim metodolojilerinden Balanced Scorecard’ın da söylediği gibi aslında tüm sistemlerin hedefi, finansal parametrelerdeki başarılı sonuçlardır.

İlk bakışta lojistik yönetimi ağırlıklı görünse bile, ERP sistemleri de bu amaçtan soyutlanamaz. Sonuçta, aşağıda genel akış şemalarında, ERP sistemlerindeki kompleks yapının temel hedefi aslında ürün maliyetinin azaltılması, kârlılığın artırılmasıdır.

ERP sistemlerini, stok yönetimi ve üretim modülü, satınalma modülü, satış-dağıtım modülü, malzeme gereksinim planlama modülü olarak dört ana modülde incelenebilir. Aslında detay bazda, sayısı onlara varan modüller mevcuttur.

Yazının devamı: Stok yönetimi ve üretim modülüCRM Links


CRM Companies List
Web Based CRM Software

CRM Articles and CRM Resources

CRM Companies List
Web Based CRM Software

Copyright © 2004 - 2019 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems